سلامت شبکه شما به کیفیت زیرساخت شبکه شما بستگی دارد، این کیفیت با صدور گواهینامه کامل توسط تکنسین ها یا مهندسین شبکه های فیبر نوری که کل زیرساخت فیبر نوری را تست ، تایید و تحویل می‌دهند ، انجام می‌گیرد .

این گواهینامه تاییدی بر این است که زیرساخت کابل کشی فیبر به درستی نصب شده است.

به عنوان یک مدیر شبکه، درک اینکه بهترین عملکرد از طریق سرمایه گذاری در کابل فیبرنوری و تجهیزات نصب آن (پیگتل فیبرنوری، آداپتور فیبرنوری، پچ کورد فیبر نوری) حاصل می گردد، بسیار ضروری می باشد.

خوشبختانه درایران از سال ۱۳۹۴ به بعد با بلوغ فکری مهندسین شبکه و مدیران فناوری کشورو توجه آنها به اهمیت زیرساخت شبکه های فیبرنوری، استفاده از کابلهای فیبر نوری بی کیفیت و ارزان قیمت کاهش چشمگیری داشته است .

یکی از دستگاههای که در این راستا به کمک مدیران فن آوری شتافت، دستگاه تست OTDR می باشد .

 

تست OTDR فیبر نوری یکی از روشهای تست کابل فیبرنوری بوده و برای بررسی عیوب و مشکلات پیش آمده در کابل فیبر نوری بکار می رود. بوسیله تست OTDR میتوان کیفیت فیوژن فیبر نوری زده شده در کابل را بررسی نمود و مقدار تلفات آن را اندازه گیری کرد .

تشخیص محل پارگی و قطعی در کابل فیبر نوری، تعیین مقدار تضعیف نور درکل مسیر لینک فیبرنوری، اندازه گیری طول کابل فیبر، اندازه گیری افتی که بر اثر بازتابش برگشتی نور ایجاد می شود (RL) و همچنین بررسی مشکلات کابل و فیوژن در محل مفصل های فیبر نوری از وظائف دستگاه تست OTDR می باشد.

نحوه کار دستگاهOTDR  به این صورت می باشد که در یک محدوده زمانی با ایجاد و ارسال پالس های نوری به داخل کابل و بررسی نور بازگشتی پارامترهای مختلفی را انداره گیری نموده و بصورت یک نمودار روی صفحه نمایش دستگاه به اپراتور نشان می دهد.

گزارشات دستگاه تست OTDR قابل ذخیره و پرینت بوده و میتواند مورد استناد قرار بگیرد و همچنین توسط دستگاه OTDR مقدار افت فیوژن یا تلفات فیوژن ، تلفات کانکتورها ، تلفات خود کابل فیبر بر اساس واحدی بنام دسی بل یا dB نمایش داده می شود .

تمام دستگاه هاي OTDR براساس تئوري Back scattering یا نظریه پس پراکندگی کار می کند.

نظریه پس پراکندگی، همان طور که می دانید نور در هنگام پیشروي درون فیبر در تمامی نقاط طول فیبر و در تمامی جهات پراکنده می شود آن بخش از توان نوري که به سمت عقب پراکنده می شود، موسوم به سیگنال پس پراکنده شده می باشد.نمودار پس پراکندگی براي یک فیبر ایده آل : منظور از فیبر ایده آل فیبري است که ابتدا و انتهاي آن نامشخص و نا معلوم بوده و از نقطه نظر ساختمان کاملاً یکنواخت و همگن باشد و فاقد هر گونه عارضه یا رویداد خارجی از قبیل مفصل فیوژن ، مفصل مکانیکی و یا پارگی باشد. نمودار پس پراکندگی براي چنین فیبري در اشل لگاریتمی به صورت یک خط نزولی با شیب ملایم می باشد .هر چه فاصله بیشتر باشد توان نوري پس پراکنده شده کمتر می شود.


نمودار پس پراکندگی براي یک خط فیبر نوري واقعی : منظور از خط فیبر نوري واقعی فیبري است که اولاً ابتدا و انتهاي آن معلوم و مشخص باشد ثانیاً عوارض خارجی از قبیل مفصل فیوژل ، مفصل مکانیکی و حتی پارگی در آن وجود داشته باشد نمودار پس پراکندگی براي چنین فیبري در اشل لگاریتمی به صورت یک خط نزولی با شیب ملایم می باشد که تمامی عوامل خارجی درآن دیده می شوند.