تفاوت فیبر نوری سینگل مد G652D و G657A2 به ساخت شیشه و هسته فیبر نوری دارد.

فیبر نوری سینگل مد ITU-T G652D بیش از 30 سال است که در همه شبکه ها استفاده می شود، فیبر G652D افت کمتری را در نور ایجاد می‌کند که ارتباطات  راه دور (تا 100 کیلومتر و بیشتر) را میسر می‌کند.

با این حال، فیبر نوری سینگل مد G652D مقاومت خمشی محدودی دارد، که حداقل به دور یک دایره به شعاع ۲.۵ سانتیمتر (۲۵ میلیمتر) می‌توان چرخاند .

کاربرد فیبرنوری سینگل مد G657A2 در نصب شبکه فیبر نوری جایی که مقاومت بیشتری برای  پیچشهای ریز کابل کشی لازم است، استفاده می گردد.

فیبر نوری G657A2 با فیبر نوری G652D کاملا سازگار است. در زمان فیوژن این دو مدل فیبر به یکدیگر تلفات اتصال، کمی بیشتر از حالتی است که دو مدل فیبر یکسان به یکدیگر فیوژن شود.

فیبر G657A2 مقاومت بیشتری در برابر تلفات خمشی (ماکروبند) دارد (شکل زیر را ببینید)، و تسهیل تکنیک های آرایش کابل فیبر نوری کم هزینه است. همان طور که در شکل می بینید حداقل شعاع چرخش در فیبر نوری G652 برابر با دایره ای به قطر ۵ سانتیمتر بوده درحالیکه حداقل شعاع چرخش برای کابل G657 برابر با دایره ای به قطر ۱.۵ سانتیمتر می با شد.

G652D: قطر دایره چرخش ۵ سانتیمتر

G652D: درصورتیکه در مسیر این فیبر فیوژنهای متعددی صورت بگیرد افت کلی مسیر کمتر از حالتی است که فیبر G657 استفاده شود .

G657A2: قطر دایره چرخش ۱.۵ سانتیمتر

G657A2: کوچک سازی حجم کابل کشی و اتصال متراکم تر را فراهم می کند.

 G657A2 : فیبر نوری G657A2 در پچ کابل ها شعاع و انعطاف پذیری خمشی بهبود یافته ای را فراهم می کند، که ممکن است امکان مدیریت بهتر کابل و مسیریابی در مناطق متراکم را فراهم کند همچنین فیبر نوری G657A2 در استقرار شبکه Data Center و Enterprise بسیار محبوب شده است.